با هدف توانمند سازی دانش آموزان برتر


درس : فیزیک
استان : قم

طرح دوست علمی برای دانش آموزان با محوریت خلاقیت و کارآفرینی در استان قم برگزار شد. طرح دوست علمی با هدف توانمند سازی دانش آموزان مستعد در مناطق کم برخوردار به مدت دو روز از 18 الی 19 مرداد با محوریت خلاقیت و کارآفرینی با همکاری اداره کل آموزش و پرورش، کمیته امداد امام خمینی(ره) ، و انجمن خیریه و سرپرستی ایتام قم برگزار شد.در این طرح حدود 50 نفر از دانش آموزان مستعد حضور داشتند و از اساتید دوره دانش و تجارب مختلف کسب نمودند، دانش آموزان با موضوعات : تفکر خلاق، تفکر کار گروهی، برنامه ریزی و مدیریت زمان، شناسایی ایده های کار آفرینی، تحقیقات کاربردی جهت انجام کارگروهی، آزمایشات جذاب و علمی، و عوامل موفقیت  استعداهای برتر تحت حمایت بنیاد ملی نخبگان آشنا شدند.

 همچنین در  این برنامه 3  نفر از مستعدان برتر استان به عنوان دوست علمی و پنج نفر از دانش آموزانی دوره قبل  طرح دوست علمی  جهت انتقال تجربیات و مشاوره به عنوان دوست علمی با دانش آموزان همراه بودند.

شرکت کنندگان در انتهای برنامه، از خانه علوم و فنون جهت آشنایی با تاریخ علم و دانش و  نیز نحوه کاربردی سازی علوم بازدید کردند.

به اشتراک گذاری