اولین مرحله طرح دوست علمی ادبیات ویژه دختران در استان هرمزگان برگزار شد.


خبر
درس : ادبیات
استان : هرمزگان
اردو : برگزاری طرح دوست علمی مرحله اول در رشته ادبیات ویژه دانش آموزان دختر استان هرمزگان
تاریخ ثبت : شنبه 21 اسفند 1395


مشاهده مطلب »
  • توسط : فاطمه سالاری

دومین مرحله طرح دوست علمی ادبیات در استان هرمزگان برگزار شد.


خبر
درس : ادبیات
استان : هرمزگان
اردو : برگزاری طرح دوست علمی مرحله دوم در رشته ادبیات ویژه دانش آموزان دختر استان هرمزگان
تاریخ ثبت : شنبه 21 اسفند 1395


مشاهده مطلب »
  • توسط : فاطمه سالاری

طرح دوست علمی ادبیات ویژه پسران در استان هرمزگان برگزار شد.


خبر
درس : ادبیات
استان : هرمزگان
اردو : برگزاری طرح دوست علمی در رشته ادبیات ویژه دانش آموزان پسر استان هرمزگان
تاریخ ثبت : شنبه 21 اسفند 1395


مشاهده مطلب »